Εσωτερικός Κανονισμός

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λογιστική / Master of Arts (M.A.) in Accounting»

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Άρθρο 1

Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λογιστική / Master of Arts (M.A.) in Accounting», που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 212/1-3-2017 απόφασης του Προέδρου του ΤΕΙ Πελοποννήσου (Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λογιστική / Master of Arts (M.A.) in Accounting») (ΦΕΚ Β: 808/14-3-2017) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», είναι η την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Λογιστικής καθώς και την εμβάθυνση και επέκταση των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της Λογιστικής. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των Λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. O Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ. εξειδικεύει το προβλεπόμενο από το ν. 3685/2008 θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Άρθρο 2

Όργανα του ΠΜΣ

 Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

 1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος οι οποίοι εκλέγονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
 1. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. η οποία απαρτίζεται από τους καθηγητές του Τμήματος που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου και οι οποίοι ορίζονται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Σε περίπτωση που αριθμός των καθηγητών ξεπερνά τους 9 τότε η Σ.Ε.Σ. επιλέγει 9 μεταξύ των ανώτερων βαθμίδων.
 1. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ορίζεται για διετή θητεία με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους με έναρξη θητείας την αρχή (1η Σεπτεμβρίου) του επομένου του ορισμού ακαδημαϊκού έτους. Προεδρεύει της Σ.Ε. του ΠΜΣ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στη ΓΣΕΣ του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. Εκπροσωπεί το Π.Μ.Σ. στα όργανα του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 3

Εισακτέοι στο ΠΜΣ – Διαδικασία επιλογής

 1. Η Σ.Ε. του ΠΜΣ με απόφασή της μετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ καθορίζει ανά έτος:
  1. τις θέσεις για εισαγωγή στο ΠΜΣ
  2. την κατανομή των θέσεων αυτών με βάση τα γνωστικά αντικείμενα των υποψηφίων.
  3. τα προσόντα επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
  4. την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Σ.Ε. και ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Τμήματος και του ΠΜΣ.

 1. Η Σ.Ε. του ΠΜΣ με απόφασή της μετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ ορίζει Τριμελή Επιτροπή Επιλογής (Τ.Ε.Ε.) από τα μέλη της για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 1. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Τ.Ε.Ε. και επικυρώνεται από τη Σ.E. του ΠΜΣ σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί και οι πίνακες των επιτυχόντων δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Τμήματος και του ΠΜΣ.
 1. Οι υποψήφιοι έχουν πέντε (5) εργάσιμες μέρες για να υποβάλλουν ένσταση επί των πινάκων των επιτυχόντων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Σ.Ε. του ΠΜΣ και οι τελικοί πίνακες των επιτυχόντων προωθούνται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για επικύρωση και στη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος και δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Τμήματος και του ΠΜΣ..

Άρθρο 4

Φοίτηση

 1. Με την εγγραφή του φοιτητή στο Π.Μ.Σ. και ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. η Σ.Ε. του ΠΜΣ ορίζει τον επόπτη των σπουδών του ο οποίος είναι μέλος ΕΠ τμήματος (απαραίτητη η κατοχή Διδακτορικού). Έργο του επόπτη είναι να παρακολουθεί και ελέγχει τη μεταπτυχιακή πορεία του φοιτητή στο σύνολό της. Κατά την επιλογή του επόπτη, η Σ.Ε. του ΠΜΣ λαμβάνει υπόψη τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές άδειες των μελών ΕΠ για την επόμενη διετία, ώστε να αποτραπούν τυχόν κενά στην παρακολούθηση του φοιτητή. Λαμβάνει ακόμη υπόψη τον συνολικό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που εποπτεύει κάθε μέλος Δ.Ε.Π., έτσι ώστε το μεταπτυχιακό έργο στο Τμήμα να κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ισομερώς.
 2. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται στα μαθήματα του εξαμήνου του σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών. Η Σ.Ε. του ΠΜΣ με απόφασή της στην αρχή κάθε εξαμήνου καθορίζει ποια από τα μαθήματα επιλογής του Προγράμματος Σπουδών θα διδαχθούν σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των καθηγητών του τμήματος. Η φοίτηση στο ΠΜΣ ολοκληρώνεται με την εκπόνηση γραπτής διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού επιπέδου.
 3. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει στην τελική εξέταση ενΟι υποψήφιοι έχουν πένευ Διεθυντός μαθήματος τότε έχει δικαίωμα για μία ακόμα εξέταση σε χρόνο που θα καθορίσει η Σ.Ε. του ΠΜΣ. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει και στην δεύτερη εξέταση τότε πρέπει να πάρει το μάθημα από την αρχή (καταβάλλοντας και τα αντίστοιχα δίδακτρα).
 4. Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας του σπουδαστή γίνεται με την παράδοση της τελικής της μορφής, στο τέλος του τρίτου εξαμήνου των σπουδών του για την πλήρη φοίτηση και ο βαθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 1/3 του συνόλου της βαθμολογίας του. Η διπλωματική εργασία βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τον επόπτη του φοιτητή και δύο άλλα μέλη ΕΠ του τμήματος της ιδίας ή συγγενούς επιστημονικής περιοχής με το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. Το ένα εκ των μελών της επιτροπής μπορεί να ανήκει σε άλλο τμήμα του ΤΕΙ Πελοποννήσου ή άλλου ελληνικού ΑΕΙ. H ως άνω επιτροπή ορίζεται από τη Σ.Ε. του ΠΜΣ ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου επόπτη 1 τουλάχιστον μήνα πριν από την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στην τελική της μορφή.  
 5. Η συνολική διάρκεια παραμονής του φοιτητή στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6 εξάμηνα.
 6. Η παρακολούθηση των μαθημάτων που γίνονται δια ζώσης είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, και η απουσία τους σε περισσότερες από 30% των ωρών παράδοσης συνεπάγεται απώλεια του μαθήματος. Επίσης η συμμετοχή στην εκπόνηση εργασιών και ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
 7. Η συνολική διάρκεια των εξαμήνων καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται με απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ.
 8. Η εντιμότητα κατά τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών θεωρείται αυτονόητη, ενώ η λογοκλοπή σε οποιαδήποτε μορφή της είναι απάτη και συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Φοιτητής που οικειοποιείται, εν όλω ή εν μέρει, ξένο πνευματικό έργο και το υποβάλλει ως δικό του διαγράφεται αυτομάτως από το Πρόγραμμα.
 9. Αναστολή της φοίτησης, ύστερα από αίτηση του φοιτητή, είναι δυνατή μόνο με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα. H μέγιστη διάρκεια αναστολής είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. O χρόνος αναστολής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών.
 10. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν να μπουν σε καθεστώς μερικής φοίτησης (σύμφωνα με το ΦΕΚ). Στην περίπτωση αυτή η Σ.Ε. καθορίζει με απόφασή της τις διαδικασίες, την χρονική διάρκεια των σπουδών, την αναπροσαρμογή των διδάκτρων καθώς και όλα τα σχετικά.

Άρθρο 5

Τίτλος Σπουδών

Ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ, η ΓΣΕΣ του Τμήματος απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδαστικές υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. και συνέγραψαν διπλωματική εργασία που κρίθηκε ως επιτυχής. Ως επιτυχία λογίζεται η βαθμολόγηση τουλάχιστον με πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η απονομή των διπλωμάτων ειδίκευσης μπορεί να γίνεται σε χρόνο που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος.

Άρθρο 6

Άλλα Θέματα

 α) Θέματα Διδάκτρων, Υποτροφιών, Αμοιβών μελών ΕΠ και των υπολοίπων οικονομικών θεμάτων αποφασίζονται από την Σ.Ε. του ΠΜΣ ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

β) Στην αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα αντίστοιχα δίδακτρα, όπως αυτά προβλέπονται από το ΦΕΚ του ΠΜΣ. Η καταβολή διδάκτρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων

γ) Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου έχει την οικονομική Διαχείριση του Π.Μ.Σ.

δ) Η γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ ανατίθεται με απόφαση της ΣΕ του ΠΜΣ σε έκτακτο συνεργάτη (σύμβαση) με εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος κατάλληλου επιπέδου.

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου
Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, Γραφείο 151
Αντικάλαμος Καλαμάτας
Μεσσηνία 24100
Ελλάδα

email:    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
τηλέφωνο: 2721045216
ιστοσελίδα: http://macc.teipel.gr

 https://www.facebook.com/macc.teipel.gr/fb logo 2

 

© 2017 Technological Educational Institute of Peloponnese, Dept. of Accounting and Finance.

Αναζήτηση