Πρόσκληση Εγγραφής (Β' Κύκλος Αιτήσεων)

Πρόσκληση

B’ κύκλος αιτήσεων

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λογιστική / Master of Arts (M.A.) in Accounting»

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λογιστική / Master of Arts (M.A.) in Accounting» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λογιστική / Master of Arts (M.A.) in Accounting», σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β’: 808/14-3-2017) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», είναι είναι η την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Λογιστικής καθώς και την εμβάθυνση και επέκταση των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της Λογιστικής. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των Λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Απονεμόμενος τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Λογιστική, «Master οf Arts (M.Α.) in Accounting» (MAcc).

Το ΠΜΣ στην Λογιστική παρέχει στους αποφοίτους του:

 • το Δικαίωμα Εγγραφής ως πλήρη Μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 • το Δικαίωμα Έναρξης Επαγγέλματος Οικονομολόγου-Λογιστή 

 • επαγγελματικά δικαιώματα ίδια με τους αποφοίτους πανεπιστημιακών τμημάτων Οικονομικών και Λογιστικής

Διάρκεια

Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Λογιστική. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2017.

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε τριάντα (30) για το έτος 2017/2018.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων με κατεύθυνση στην Οικονομία και την Διοίκηση αλλά και σε πτυχιούχους άλλων γνωστικών αντικειμένων που ενδιαφέρονται:

 • Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην Λογιστική

 • Να αλλάξουν τον  επαγγελματικό τους προσανατολισμό προς ένα επάγγελμα με σίγουρη απασχόληση 

 • Να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στον διαδικτυακό τόπο: http://www.macc.teipel.gr καθώς και να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του ΠΜΣ:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ http://www.macc.teipel.gr (ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων»).

 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών). Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 4. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου

 5. Μία (1) φωτογραφία

Συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά:

1. Τυχόν συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο

2. Τυχόν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον καλής γνώσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 4 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 22 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς την Γραμματεία ΠΜΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν νόμιμα μέχρι τις 22/9/2017 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος ΛΟΧΡΗ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: ΤΕΙ Πελοποννήσου, Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος ΛΟΧΡΗ, Αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση του ΠΜΣ στην Λογιστική. Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 24, Αντικάλαμος, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100

Δίδακτρα

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.500€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η δόση του Α΄ και Β’ εξαμήνου είναι 1250€ και η τρίτη και τελευταία δόση του Γ’ εξαμήνου 1.000€.

Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part time φοίτησης. Το κάθε μάθημα στοιχίζει 250€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 10 συνολικά μαθήματά του ΠΜΣ, στοιχίζει 1.000€.

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στηρίζεται στην δια ζώσης διδασκαλία για τα μαθήματα Λογιστικής και την μικτή διδασκαλία (εξ αποστάσεως και δια ζώσης) για τα υπόλοιπα μαθήματα. Ο φοιτητής δυο φορές τον μήνα, ημέρα Σάββατο ή/και Κυριακή διδάσκεται στην τάξη ή στο εργαστήριο πλήρως τα μαθήματα Λογιστικής. Για τα υπόλοιπα γίνονται περιορισμένες διαλέξεις και προσφέρεται πλήρες εκπαιδευτικό υλικό με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η Εκπαιδευτική Διαδικασία διαρκεί 12 εβδομάδες το εξάμηνο.

Ο φοιτητής θα έχει 6 δια ζώσης παρουσίες που θα είναι είτε Σάββατο ή/και Κυριακή όπου:

 • θα διδάσκεται πλήρως ένα 4ωρο μάθημα Λογιστικής ανά εξάμηνο (αμφιθέατρο και εργαστήριο)

 • θα έχει σύντομες διαλέξεις για τα υπόλοιπα μαθήματα, ενώ ταυτόχρονα μέσω της εφαρμογής Classroom της Google αλλά και της εφαρμογής E-Class θα έχει πρόσβαση

  • στις διαφάνειες της ύλης

  • σε βίντεο που αναλύεται, με λεπτομέρειες, μέρος της ύλης που θεωρείται δυσνόητη για τον φοιτητή

  • ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης της ύλης  και απαντήσεις

  • ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

Επίσης για τις 6 εβδομάδες που δεν υπάρχει δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, θα υπάρχει ένα 2ωρο για επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης (είτε με το BigBlueButton του Eclass είτε με την εφαρμογή Hangout της Google), κατά την διάρκεια του οποίου ο  διδάσκοντας θα επιλύει τις απορίες των φοιτητών επί της εβδομαδιαίας ύλης.

Οι Τελικές Εξετάσεις θα γίνονται δια ζώσης, και θα περιλαμβάνουν συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης.

Διεύθυνση ΠΜΣ

ΤΕΙ Πελοποννήσου,

Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος ΛΟΧΡΗ,

Κτίριο Διοίκησης,

Ισόγειο, Γραφείο 24,

Αντικάλαμος, Καλαμάτα,

Τ.Κ. 24100


Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε το έντυπο αίτησης εδώ.

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου
Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, Γραφείο 151
Αντικάλαμος Καλαμάτας
Μεσσηνία 24100
Ελλάδα

email:    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
τηλέφωνο: 2721045216
ιστοσελίδα: http://macc.teipel.gr

 https://www.facebook.com/macc.teipel.gr/fb logo 2

 

© 2017 Technological Educational Institute of Peloponnese, Dept. of Accounting and Finance.

Αναζήτηση