Ο Εσωτερικός Έλεγχος αφορά την παρουσίαση εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών εντός των επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε επίσημα στη ζωή των επιχειρήσεων με βάση τον νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν.3016/2002).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να:

 • Ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο και να προσδιορίζει το περιεχόμενο του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή.
 • Περιγράφει τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εσωτερικοί ελεγκτές.
 • Αναλύει τον θεσμό της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου.
 • Αναλύει και διαχειρίζεται τον επιχειρηματικό κίνδυνο σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης.
 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει την μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου.
 • Συλλέγει σωστά τα τεκμήρια που χρειάζονται για τον εσωτερικό έλεγχο μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
 • Αναλύει και να σχεδιάζει εσωτερικές δικλίδες διεύθυνσης.
 • Ελέγχει για ουσιώδη σφάλματα το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
 • Ελέγχει τον κύκλο των πωλήσεων.
 • Ελέγχει τον κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ελέγχει την απογραφή και τους διάφορους λογαριασμούς της επιχείρησης σύμφωνα με τις αρχές του εσωτερικού ελέγχου.
 • Κατασκευάζει διαγράμματα ροής στηριγμένος/η σε περιγραφικές εκθέσεις επιχειρήσεων.
 • Κατασκευάζει πίνακα εξουσιών της επιχείρησης.
 • Συνδυάζει τα πορίσματα της έρευνάς του για τον εσωτερικό έλεγχο μίας επιχείρησης και να κατασκευάζει τον πίνακα σύνθεσης της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης αυτής.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία:

1.Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου και του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή.
2.Υπηρεσίες που προσφέρουν οι εσωτερικοί ελεγκτές.
3.Ιστορία και οργάνωση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή-νομικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα.
4.Εταιρική διακυβέρνηση και η ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή.
5.Λήψη αποφάσεων και δεοντολογία των εσωτερικών ελεγκτών.
6.Έννοια και τρόπος διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης.
7.Μεθοδολογία ανάλυσης του επιχειρηματικού κινδύνου.
8.Μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου -Σχεδιασμός του εσωτερικού ελέγχου.
9.Σκοπός του ελέγχου και τεκμήρια του εσωτερικού ελέγχου.
10.Αναλυτικές διαδικασίες και επιχειρηματικές μετρήσεις κατά την διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου.
11.Το σύστημα των εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης και ο εσωτερικός έλεγχος.
12.Αξιολόγηση και δοκιμασία των εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης από τον εσωτερικό έλεγχο.
13.Ο έλεγχος για ουσιώδη σφάλματα από τον εσωτερικό ελεγκτή.
14.Εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου του εσωτερικού ελεγκτή.
15.Έλεγχος της διαχείρισης-του φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου.
16.Εσωτερικός έλεγχος πωλήσεων-λογαριασμών εισπρακτέων.
17.Εσωτερικός έλεγχος αγορών, εξόδων εκμετάλλευσης και λογαριασμοί πληρωτέοι.
18.Εσωτερικός έλεγχος αποθεμάτων και φυσικής απογραφής.
19.Εσωτερικός έλεγχος χρηματικών διαθεσίμων (ταμείο-τράπεζες).
20.Εσωτερικός έλεγχος χρεογράφων-συμμετοχών.
21.Εσωτερικός έλεγχος ακινητοποιήσεων-παγίων περιουσιακών στοιχείων.
22.Εσωτερικός έλεγχος δανείων και λοιπών υποχρεώσεων.
23.Case studies εσωτερικού ελέγχου με διαγράμματα ροής και πίνακα σύνθεσης της αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1.Παπαδάτου, Θεοδώρα (2005) Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών: Εφαρμογές διεθνών λογιστικών προτύπων: Έλεγχος της διαχείρισης: Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου. 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2.Alexander Hamilton Institute (2005) Εσωτερικός έλεγχος: Το κλειδί για τη βελτίωση της λειτουργίας και της οικονομικής κατάστασης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Mετάφραση Ουρανία Νομικού, Γιάννης Σουφλής, επιμέλεια Γεωργία Παύλου, Γιάννης Σουφλής, Σωτήρης Μέγκουλης, 1η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτήριο, 2005.
3.Παπαδάτου, Θεοδώρα (2001) Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών: Εφαρμογές, πρακτικά θέματα. Eπιμέλεια Δήμητρα Νικολοπούλου, 1η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
4.Anderson U.L., Head M.J., Ramamoorti S., Riddle C., Salamasick M., Sobel Paul J. (2017) Internal Auditing: Assurance & Advisory Services. 4th Edition, The Internal Audit Foundation.
4.Spencer Pickett K.H. (2010) The internal auditing handbook. Wiley.
5.Moeller Robert (2009) Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge 7th Edition, Wiley.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice.
2. International Journal of Auditing.
3. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research.
4. Auditing: A Journal of Practice & Theory.
5. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation.
6. Internal Auditor.
7. Internal Auditing.
8. The Internal Auditor Magazine.

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να προσφέρει τις θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με την εταιρική χρηματοοικονομική διαχείριση και στρατηγική. Θα υπάρχει εκτενής αναφορά σε όλα τα θέματα που αφορούν την αύξηση της αξίας των μετόχων. Βασικό στοιχείο της βιωσιμότητας μιας εταιρίας είναι η δημιουργία χρηματοροών και κερδών κεφαλαίου, μέσα από βελτιστοποίηση του κόστους,  απόδοση  των  επενδύσεων  που  πραγματοποιεί  επιλογή  του  κατάλληλου  μείγματος χρηματοδότησης, επιτυχή αντιμετώπιση του κινδύνου κ.λ.π. Τα ζητήματα αυτά θα καλυφθούν σε σημαντικό  βαθμό,  μέσα  από  την  χρήση  σύγχρονων  παραδειγμάτων  και  ενημερωμένης επιστημονικής βιβλιογραφίας, με τα τελευταία ρηματοοικονομικά υποδείγματα και θεωρίες.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- Να αξιολογούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές που θα δημιουργούν αξία για την εταιρία και τους μετόχους της.
- Να χρησιμοποιούν τα πλέον πρόσφατα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την καλύτερη εταιρική διαχείριση
- Να  διαμορφώνουν  πλήρες  χρηματοοικονομικό  σχέδιο,  ξεκινώντας  από  την  επιλογή χρηματοδότησης  και  φθάνοντας  έως  και  τη  διαχείριση  των  δυνητικών χρηματοοικονομικών κινδύνων για μια εταιρία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Αγορές Χρήματος και Ομολόγων
2. Κεφαλαιουχικός προϋπολογισμός
3. Επενδυτική Στρατηγική και Αξιολόγηση επενδύσεων και χρηματοροών
4. Πηγές Χρηματοδότησης, κόστη-κεφαλαιακή δομή
5. ΑΜΚ, Ομολογιακά δάνεια κ.λ.π.
6. Μεγιστοποίηση αξίας μεριδίων
7. Υποδείγματα κινδύνου και απόδοσης (risk and return models)
8. Κόστος Κεφαλαίου
9. Κεφαλαιακή δομή (capital structure)
10. Αποτίμηση Εατιρίας
11. Πολιτική Μερισμάτων (Dividend Policy)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Damodaran  A.,  (2013),  Εφαρμοσμένη  Χρηματοοικονομική  για  Επιχειρήσεις,  Broken  Hill Publishers Ltd
2. Μακρής Η. (2012), Corporate Treasury, Σημειώσεις, ΤΕΙ Πελοποννήσου
3. Βασιλείου,Δ., Ηρειώτης, Ν., 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Rosili
4. Φίλιππας, Ν., Επενδύσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό, Κ.Σμπίλιας, 2005
5. Bodie,  Z.,  Kane,  A.,  Marcus,  A.J.,  2012,  Essentials  of  Investments,  McGraw-Hill/Irwin;  9th edition
6. Drake, P. P., Fabozzi, F.J., 2010, The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business Finance, and Portfolio Management, Wiley
7. Keown A.J., Martin J.D.,Petty,J.W., 2013, Foundations of Finance, Prentice Hall; 8th edition
8. Αρσένος  Π.  και  Καλδής  Π.,  (2009),  Εφαρμοσμένη  Χρηματοοικονομική  Επιχειρήσεων,  εκδ. Πατάκη
9. Cooper,  R.,  (2004),  Corporate  Treasury  and  Cash  Management,  Palgrave,  Macmillan,  New York.
10. Steven  M.  Bragg  (2010),  Treasury  Management:  The  Practitioner's  Guide,  Wiley corporate F&A
11. Αποστολόπουλος,Ι., Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοικήσεως

Journals
a. Journal of Banking and Finance
b. Global Business and Economic Review

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη γνώση της δομής, οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και των διαφόρων χρηματοοικονομικών και επενδυτικών προϊόντων. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται σε μια διαρκή μεταβολή λόγω της συνεχούς προόδου της τεχνολογίας, της ανάπτυξης πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και της ανάγκης αυξανόμενης εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές. Προκειμένου να συμμετάσχουμε πλήρως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι σημαντικό να διαθέτουμε μια σαφή κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων και ιδρυμάτων που συναντώνται στις σύγχρονες αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις μεταξύ των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, των προϊόντων τους και των μηχανισμών λειτουργίας τους.
• Nα αναλύουν και να αξιολογούν διαφορετικούς τύπους επενδύσεων
• Nα συνθέτουν και να δημιουργούν καινοτόμα επενδυτικά προϊόντα
• Nα εφαρμόζουν τις κύριες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση κοινών μορφών χρεωστικών τίτλων, μετοχών, ακινήτων και παράγωγων μέσων κινητών αξιών, γνωρίζοντας τις βασικές υποθέσεις και περιορισμούς των μεθόδων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι λειτουργίες του
2. Οικονομικοί κύκλοι
3. Παρούσα αξία, Απόδοση και Κίνδυνος
4. Επιτόκια και Τιμές περιουσιακών στοιχείων
5. Η αγορά χρήματος : Περιγραφή, λειτουργία, προϊόντα
6. Η αγορά συναλλάγματος
7. Οι αγορές μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων
8. Θεωρία αποτελεσματικών αγορών
9. Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
10. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
11. Επενδύσεις και φορολογία
12. Παραδοσιακές επενδύσεις: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, αποτίμηση
13. Αγορά Προϊόντων Σταθερού Εισοδήματος
14. Εναλλακτικές επενδύσεις: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, αποτίμηση
15. Επενδυτικά Προϊόντα Εγγυημένων Αποδόσεων (Annuities)
16. Δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα (τιτλοποίηση, CDS κλπ)
17. Διαχείριση επενδύσεων
18. Βασικά επενδυτικά σφάλματα και πως θα τα αποφύγουμε

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•    Αλεξάκης, Π., 2005, Τα παράγωγα προϊόντα και η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων, Εκδόσεις Έλλην
•    Θωμαδάκης, Σ., Ξανθάκης, Μ., 2011, Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Αθήνα,Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εκδόσεις Σταμούλης, 2η έκδοση
•    Κιόχος, Π., Παπανικολάου, Γ., 2001, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών - Διεθνή Χρηματιστήρια. Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης
•    Προβόπουλος Γ., Γκόρτσος, Χ., επιμελητές, 2004, Το Νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον, Εκδόσεις Σάκκουλας
•    Σπύρου, Σ.,2013, Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου,Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μπένου
•    Τζαβαλής, Η., επιμελητής, 2010, Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα,Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•    Φίλιππας, Ν., 2005.Επενδύσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό, Κ.Σμπίλιας,
•    Bailey, R.E., 2005, The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press
•    Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J., 2012, Essentials of Investments, McGraw-Hill/Irwin; 9th edition
•    Cecchetti,S.,  Schoenholtz, K., 2016. Χρήμα - Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Broken Hill Publishers
•    Rose, P.S., Marquis, Μ.Η., 2007, Money and Capital Markets, Mcgraw-Hill College; 10th edition
•    Gitman J.L., Michael , J. D. 2001.Επενδύσεις ΙΙ. Εκδότης: ΕΛΛΗΝ-Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
•    Sharpe, W.F., Alexander, G.J. Bailey J.V., 1999, Investments, Prentice Hall, Inc

Σκοπός του μαθήματος είναι:

• Να προσφέρει γνώσεις στους φοιτητές σε σχέση με τα συνολικά οικονομικά μεγέθη
• Να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση και αξιολόγηση του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του, όπως αυτό διαμορφώνεται από τη λειτουργία των επιμέρους αγορών
• Να παρουσιάσει τα βασικά εργαλεία του σύγχρονου χρηματοοικονομικού συστήματος.
• Να  προσφέρει  στους  φοιτητές  εξειδικευμένες  γνώσεις  επάνω  σε  ζητήματα  όπως  η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι οικονομικές και νομισματικές ενώσεις, τη διάχυση κρίσεων κ.λ.π.
• Να επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν την λειτουργία του εξωτερικού εμπορίου, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κ.λ.π, ζητήματα που αφορούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τις γνώσεις:

• Να χρησιμοποιούν την οικονομική θεωρία για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε εταιρικό επίπεδο
• Να  κατανοούν  και  να  χρησιμοποιούν  εταιρικά  δεδομένα  και  δείκτες,  στα  πλαίσια  του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού.
• Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν την εφαρμογή των διαφόρων οικονομικών πολιτικών.
• Να κατανοούν και να αξιολογούν τη λειτουργία των διαφόρων χρηματοπιστωτικών συστημάτων
• Να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μακροοικονομικά εργαλεία με στόχο την βέλτιστη κάθε φορά στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων
• Να χρησιμοποιούν την θεωρία και τα μεθοδολογικά εργαλεία για να σχεδιάζουν την παραγωγική διαδικασία με βάση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τις σχετικές τιμές με τους ανταγωνιστές.
• Να κατανοούν την επίδραση στα εταιρικά και κρατικά χρηματοοικονομικά μεγέθη των αλλαγών σε σχέση με εμπορικούς όρους, συναλλαγματικές ισοτιμίες, κ.λ.π.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
i. Εφαρμογές Ζήτησης, Προσφοράς, Ελαστικότητας και Θεωρίας Καταναλωτή
ii. Ανάλυση Κόστους και Παραγωγής
iii. Βέλτιστη παραγωγή στις διάφορες μορφές αγορών (μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο, πλ. ανταγωνισμός, μονοπ. ανταγωνισμός)
iv. Αγορά Παραγωγικών Συντελεστών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
v. Μέτρηση Οικονομικής Δραστηριότητας
vi. Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά
vii. Το σύγχρονο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Νομισματική πολιτική, αγορές χρήματος, επιτόκια, πολλαπλασιαστές, υπόδειγμα IS-LM κ.λ.π.)
viii. Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και των Οικονομικών Κύκλων
ix.  Εξωτερικές  Συναλλαγές  και χρηματοοικονομικά  μεγέθη  (ισοζύγια,  ισοτιμίες,  Άμεσες  Ξένες Επενδύσεις κ.λ.π.)
x. Χρηματοπιστωτικές κρίσεις

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Samuelson P.A, and Nordhaus W.D., Economics, International Edition
• Michael Katz, Harvey S. Rosen Μικροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο
• Nicholson W. (2008) Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, Τόμος Α και Β, Εκδόσεις Κριτική Katz. L.M and Rosen S.H., (2007), εκδόσεις Επίκεντρο
• Mansfield E., (1996), Managerial Economics, εκδόσεις Ευγ.Μπένου
• Mankiw G., and Ball L., (2011), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και το ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, εκδ. Gutenberg
• Abel A., Bernanke B., and Croushore D., (2010), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, εκδ. Κριτική
• Αντζουλάτος  Α.,  (2011),  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ,  ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ  ΚΑΙ  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,  εκδ. Διπλογραφία, Αθήνα
• Baumol W., and Blinder A., (2012), ΜΑΚΡΟΟΙΚΝΟΜΙΚΗ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, εκδ. Πασχαλίδη-Broken Hill
• Krugman P., and WellsR., (2009), MAKΡOOIKONOMIKH, εκδ. Επίκεντρο
• Burda M., and Wyploz Ch., (2009), ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, εκδ. Gutenberg
• Mankiw G. and Taylor M., (2010), ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ εκδ. Gutenberg
• Κρούγκμαν Π., (2008), Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ, εκδ. Καστανιώτη
• Kantarelis D. (2010), Theories of the Firm, Indersciense

 

Προκειμένου να παρακολουθήσουν επιτυχώς το βασικό κορμό των μαθημάτων χρηματοοικονομικής του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των βασικών αρχών, κανόνων και εργαλείων της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Αυτός είναι και ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος. Να καλύψει όλα τα βασικά σημεία της χρηματοοικονομικής Διοίκησης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες βάσεις για τα εξειδικευμένα θέματα που θα ακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο.
Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθεί το θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων με βάση τις πλέον πρόσφατες χρηματοοικονομικές τεχνικές. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της εταιρικής χρηματοοικονομικής, αλλά παράλληλα θα δοθεί έμφαση και στον καθημερινό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η διαχείριση ρευστότητα, κεφαλαίου κίνησης, τα αποθέματα και οι υποχρεώσεις κ.λ.π. Ένα κομμάτι της ύλης θα καλυφθεί από την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών δεικτών, στοιχείο απαραίτητο στην χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση.
Με το πέρας του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να :

 • Κατανοεί και να αναλύει τα βασικά μεγέθη της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διοίκησης.
 • Αναλύει και να αξιολογεί το σύνολο σχεδόν των εταιρικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων.
 • Χρησιμοποιεί στην πράξη τα παρεχόμενα μεθοδολογικά εργαλεία και δείκτες για την αξιολόγηση και αποτίμηση μεγεθών, δεικτών και αποφάσεων που έχουν να κάνουν με την δραστηριότητα μιας εταιρίας.
 • Aξιολογεί και να αποτιμά την οικονομική κατάσταση μιας εταιρίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

I. Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής
II. Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Επιτόκια και η Οικονομία
III. Υπολογισμός παρούσας αξίας και προεξόφλησης ταμειακών ροών
IV. Διαχείριση ρευστότητας και Κεφαλαίου Κίνησης
V. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
VI. Αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητα και κερδοφορίας
VII. Δείκτες αξιολόγησης επενδύσεων (EBITDA, ROI, ROE, EVA κ.λ.π.)
VIII. Αριθμοδείκτες μόχλευσης
IX. Ικανότητα χρηματοδότησης του χρέους (αριθμοδείκτες κάλυψης τόκων-ICR, ECR κ.λ.π)
X. Αποτίμηση εταιριών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•    Βασιλείου,Δ., Ηρειώτης, Ν., 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Rosili
•    Γκίκας, Δ., Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου
•    Γκλεζάκος Μ., 2010, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, εκδόσεις του ιδίου.
•    Δράκος Α και Καραθανάσης Γ., 2010, Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, εκδόσεις Μπένου
•    Μπατσινίλας, Ε., Πατατούκας, Κ., 2012, Σύγχρονη Ανάλυση & Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης
•    Ξανθάκης, Μ., Αλεξάκης, Χ., 2006, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης
•    Brealey R.A., Myers S.C, και Allen F., 2013, Αρχές Χρηματοοικονομικής, εκδ. Utopia ΕΠΕ
•    Drake, P. P., Fabozzi, F.J., 2010, The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business Finance, and Portfolio Management, Wiley
•    Keown A.J., Martin J.D.,Petty,J.W., 2013, Foundations of Finance, Prentice Hall; 8th edition
•    Ross S., Westerfield R, and Jordan B., 2013, Essentials of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin publ.
•    Wild, J.J. Subramanyam K.R.,, Halsey R.F. , 2003, Financial Statement Analysis, McGraw-Hill/Irwin;8th edition

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, Γραφείο 151
Αντικάλαμος Καλαμάτας
Μεσσηνία 24100
Ελλάδα.

email:    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
τηλέφωνο: 2721045216
ιστοσελίδα: http://macc.teipel.gr

 https://www.facebook.com/macc.teipel.gr/fb logo 2

 

Ανακοινώσεις

© 2017 Dept. of Accounting and Finance.